Gazel 119

Metin: 
Halka ağzın sırrını her dem kılar izhâr söz
Bu ne sırdır kim olur her lahza yoktan var söz
Artıran söz kadrini sıdık ile kadrin artırır
Kim ne mikdâr olsa ehlin eyler ol mikdâr söz
Ver söze ihya ki tuttukça seni hâb-i ecel
Ede her sâ'at seni ol yuhudan bîdar söz
Bir nigâr-i anberîn-hattır gönüller almağa
Gösterir her dem nikâb-i gaybdan ruhsâr söz
Hâzin-i gencine-i esrârdır her dem çeker
Rişte-i izhâra bin bin gevher-i esrâr söz
Olmayan gavvas-i bahr-i ma'rifet arif değil
Kim sadcf terkîb-i tendir lü'lü'-i şeh-vâr söz
Ger çok istersen Fuzûlî izzetin az et sözü
Kim çok olmaktan kılıptır çok azîzi hâr söz
Vezin: 
Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lâ tün / Fâ i lün

Helke ağızın sirrini her dem kılır izhar söz,
Bu ne sirdir kim, olur her lehze yohdan var söz. 
Artıran söz kedrini sidkile kedrin artırar,
Kim ne mikdar olsa, ehlin eyler ol mikdar söz. 
Ver söze ehya ki, tutdukca seni habi-ecel,
Ede her saet seni ol uykudan bidar söz. 
Bir nigari-enberinhetdir könüller almağa,
Gösterer her dem nikabi-keybden rühsar söz. 
Hazini-gencineyi-esrardır, her dem çeker
Rişteyi-izhare min-min gevheri-esrar söz. 
Olmayan kevvasi-behri-me’rifet arif degil
Kim, sedef terkibi-tendir, lö’löi-şehvar-söz. 
Ger çoh istersen, Füzuli, izzetin, az et sözü
Kim, çoh olmakdan kılıbdır çoh ezizi har söz.