Gazel 6

Metin: 
Ey olup Mi’râc bürhân-i ulüvv-i şan sana
Yere inmiş gökten istikbâl için Fürkan sana
Hîn-i da vâ-yi nübüvvet müdde’i ilzâmına
Câhil iken il senin’ilmin yeter bürhan sana
Kilk-i hükmün çekti harf-i sâ’ir-i edyâna hat
Hükm isbât etti nefy-i sâ’ir-i edyân sana
Bâki-i mu’ciz ne hâcet din-i hak isbâtına
Âlem içre mu’ciz-i bâki yeter Kur’an sana
Vasf-ı Cibril-i emîn etmiş kabûl-i hidmetin
Sırr-ı Hak keşfine anunla yetip fermân sana
Sensin ol hâtim ki ref’ etmiş cemi’-i hâkimi
Hâtem-i hükm-i risâlet tapşırıp devrân sana
Sensin ol hâtim ki ref’ etmiş cemi’-i hâkimi
Hâtem-i hükm-i risâlet tapşırıp devrân sana
Ol kadar zevk-i şefâ’at cevheri zâtına var
Kim gelir arz-i hatâ ma’nide bir ihsân sana
Mâh-i nevdir yoksa sen kıldukta seyr-i âs-mân
Kaldırıp parmak getirmiş âs-man îmân sana
Yâ Nebi lûtfûn Fuzûlî’den kem etme ol zamân
Kim olur teslim miftâh-i der-i gufran sana
Vezin: 
Fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lâ tün fâ i lün

Ey olub me’rac bürhani-ülüvvi-şan sana!
Yere enmiş göyden istikbal edib Fürkan sana. 
Heyni-de’vayi-nübüvvet müddei ilzamine,
Cahil iken el, kemali-elm bes bürhan sana. 
Kilki-hökmün çekdi herfi-sairi-edyane het,
Hökm isbat etdi nefyi-sairi-edyan sana. 
Bakiyi mö’cüz ne hacet emri-hek isbatine,
Alem içre mö’cüzi-baki yeter kur’an sana. 
Vesf Cibrili-emin etmiş kebuli-hidmetin,
Sirri-Hek keşfine ayetle yetib ferman sana. 
Sensen ol hatem ki, def’ etmiş temami-hakimi,
Hatemi-hökmi-risalet tapşırıb devran sana. 
Ol keder zevki-şefa’et cevheri-zatındadır
Kim, gelir erzi-heta me’nide bir ehsan sana. 
Mahi-nevdür, yohsa sen etdikde seyri-asiman,
Kaldırıb barmak getirmiş asiman iman sana. 
Ya nebi, lütfün Füzuliden kem etme ol zaman
Kim, olur teslim miftahi-deri-ğüfran sana.